1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie website
Mr. Paul van Appeven
Bestellen >> Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht - deel 1:  Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving. Geactualiseerde nieuwe druk van het 1e deel van dit unieke handboek (nu in 5 delen). Schetst de historische achtergrond van het Nederlandse financieel toezichtrecht en geeft een overzicht geeft van Europese wet- en regelgeving die de inhoud van de Wft steeds meer bepaalt. Hierin komen Europese ontwikkelingen in het materiële recht aan de orde, onderverdeeld in periode vóór de totstandkoming van het Financieel Actie Plan (‘FSAP’), periode van het FSAP, post-FSAP en totstandkoming van de kapitaalmarktunie (‘CMU’). Behandelt de Europese wetgevingstechniek en Europese toezichtstructuur (Europese systeem voor financieel toezicht: ‘ESFS’), die (in)direct doorwerkt in de Wft met name door bevoegdheden die de drie sectorale ESA’s hebben, evenals de Bankenunie met een belangrijke rol voor de ECB. Daarna de Wft: opbouw, onderwerpen die de Wft bestrijkt, doelstellingen, territoriale reikwijdte en  civielrechtelijke aspecten en toezicht op naleving van de bij of krachtens Wft gestelde regels en van Europese verordeningen: instanties die belast zijn met toezicht en hun toezichtbevoegdheden. Vervolgens handhaving en handhavingsinstrumentarium dat  toezichthouders ten dienste staat. Bespreekt tot slot nationale en internationale samenwerking tussen Nederlandse toezichthouders onderling en tussen Nederlandse toezichthouders met buitenlandse toezichthoudende instanties en de toekomst van de Wft. Ch.Grundmann-v.d.Krol e.a. Uitgeverij: Boom ISBN: 9789089749505 5e dr.maart 2019 540 pagina's gebonden Prijs: € 84,00
Boek van de maand